O BAZIE WIEDZY PB

Baza Wiedzy PB to system, który służy rejestracji i gromadzeniu dorobku naukowego Uczelni. Nie jest to jednak tylko i wyłącznie baza bibliograficzna. Zakres jej funkcji jest bardzo szeroki:

  1. informowanie o dorobku i aktywności zawodowej pracowników i doktorantów PB;
  2. dostarczanie danych do raportów i sprawozdań na potrzeby oceny dyscyplin lub oceny nauczycieli akademickich PB;
  3. monitorowanie stanu przygotowania poszczególnych jednostek w ramach dyscyplin do ewaluacji;
  4. informowanie o liczbie punktów nadawanych publikacjom zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz o punktacji obowiązującej w PB;
  5. archiwizacja zarejestrowanych dokumentów;
  6. promowanie dorobku PB i wspieranie edukacji.

Integralną częścią Bazy Wiedzy jest repozytorium umożliwiające archiwizację i udostępnianie w modelu otwartym pełnych tekstów artykułów, monografii, rozdziałów i innych dokumentów z poszanowaniem praw autorskich i majątkowych osób trzecich, w tym wydawcy.

Confirmation
Are you sure?