Search in Research Knowledge Base Advanced search

JEDNOSTKI

AKTUALNOŚCI

Nowe punkty

Informujemy, że prace związane z aktualizacją punktacji zostały zakończone. Wprowadzone punkty są zgodne z wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanymi w dniu 17 i 18 grudnia 2019 r.
W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Informacji Naukowej BPB (bg.informacja[at]pb.edu.pl).

Bezpłatne publikowanie artykułów

Pracownicy naukowi zainteresowania bezpłatnym publikowaniem artykułów na zasadach otwartego dostępu w wybranych czasopismach Springer i Elsevier mogą skorzystać z programów: Springer Open Choice oraz programu publikowania otwartego wydawnictwa Elsevier. Koszty publikacji pokrywane są przez MNiSW.

Czytaj więcej...

DLA AUTORA

Zachęcamy do zapoznania się z Podręcznikiem użytkownika Bazy Wiedzy PB.

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Kalkulator punktacji i slotów - narzędzie do obliczania punktów za publikacje i sloty zgodnie z Rozp. MNiSW z dn. 28.02.2019 r.

Pracownicy i doktoranci PB są zobowiązani do zgłaszania informacji o swoim dorobku i osiągnięciach naukowych oraz mogą deponować swoje utwory na wolnych licencjach. W tym celu uzupełniają formularz oraz wniosek i przekazują je do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki PB.

DZIEDZINY I DYSCYPLINY

O BAZIE WIEDZY PB

Baza Wiedzy PB to system, który służy rejestracji i gromadzenia dorobku naukowego Uczelni. Nie jest to jednak tylko i wyłącznie baza bibliograficzna. Zakres jej funkcji jest bardzo szeroki:

  1. informowanie o dorobku i aktywności zawodowej pracowników i doktorantów PB;
  2. dostarczanie danych do raportów i sprawozdań na potrzeby oceny dyscyplin lub oceny nauczycieli akademickich PB;
  3. monitorowanie stanu przygotowania poszczególnych jednostek w ramach dyscyplin do ewaluacji;
  4. informowanie o liczbie punktów nadawanych publikacjom zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz o punktacji obowiązującej w PB;
  5. archiwizacja zarejestrowanych dokumentów;
  6. promowanie dorobku PB i wspieranie edukacji.

Zasady działania i tworzenia systemu określa Zarządzenie nr 1051 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 16 grudnia 2019 roku.

Integralną częścią Bazy Wiedzy jest repozytorium umożliwiające archiwizację i udostępnianie w modelu otwartym pełnych tekstów artykułów, monografii, rozdziałów i innych dokumentów z poszanowaniem praw autorskich i majątkowych osób trzecich, w tym wydawcy.

KONTAKT

Oddział Informacji Naukowej
Biblioteka Główna, ul. Zwierzyniecka 16
Poziom P0 (parter)
tel. 85 746 93 17, 85 746 93 21
e-mail: bg.informacja[.]pb.edu.pl

Confirmation
Are you sure?