Kontrola wewnętrzna jako narzędzie realizacji zasady wiarygodności informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym

Anna Dyhdalewicz , Karolina Hołownia

Abstract

An important role in today's financial reporting is fully to assurance that the financial state-ments are providing for potential stakeholders reliable financial and nonfinancial infor-mation about the unit to make their economic decision. For that purpose belongs use and improve tools of the internal control in order to effectively counteract coming into exist-ence of mistakes in information presented in financial statement. The reliability, or the faithful presentation, is a superior feature of information set to decision-making processes. It means faithfulness of describing occurrences, verifiability, neutrality indicating the free-dom from the partiality, the completeness, as well as not-containing information of the mistake. Accounting frauds constitute the direct threat for their users in the form of made wrong decisions on their base, but also for social fundamental values. Internal control plays key part in providing the reliability for the financial reporting and of the legality with regu-lations. The purpose of article is therefore an attempt to define the term "internal control", to de-termining it role in providing for credibility financial statement and the presentation of re-sults of the questionnaire survey in this respect. As a result to have showing chosen irregu-larities in accounting of the subject which may influence on distortion of the enterprise im-age presented in financial statement. Based on conducted own examinations with using the questionnaire introduced opinions of accountants and statutory auditors about functioning to internal control, of areas referring to financial reporting in which coming into existence of irregularity and reasons for their coming into existence most often happen. Enterprises and their needs in internal control differ between themselves on account of the size, ways of managing. In opinion of statutory auditors and accountants, to irregularity most often happens in the area of accounts with contracting parties, of the fixed asset inventory, at calculating reserves and at establishing the financial result. Whereas a rapid pace of per-formed works, an oversight, wrong interpretation of accounting rules and the inconsistency of the fiscal law and balance are main causes of their coming into existence.
Author Anna Dyhdalewicz (FEM / DFA)
Anna Dyhdalewicz,,
- Department of Finance and Accounting
, Karolina Hołownia
Karolina Hołownia,,
-
Other language title versionsInternal control as a tool for implementing the principle of reliability of information presented in the financial statements
Journal seriesAkademia Zarządzania, ISSN 2544-512X, (0 pkt)
Issue year2019
Vol3
No4
Pages30-50
Publication size in sheets1
Keywords in Polishbłąd księgowy, kontrola wewnętrzna, nieprawidłowości w rachunkowości, wiarygodność in-formacji
Keywords in Englishaccounting irregularities, accounting mistake, internal control, reliability of information
Abstract in PolishCelem artykułu jest zdefiniowanie i określenie roli kontroli wewnętrznej w zapewnieniu wia-rygodności sprawozdania finansowego oraz prezentacja wyników badań ankietowych w tym zakresie. W rezultacie wskazanie wybranych nieprawidłowości w rachunkowości podmiotu, które mogą mieć wpływ na zniekształcenie obrazu przedsiębiorstwa prezento-wanego w sprawozdaniu finansowym. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety zaprezentowano opinie księgowych i biegłych rewidentów na temat funkcjonowania kontroli wewnętrznej, obszarów odnoszących się do sprawozdawczości finansowej, w których najczęściej dochodzi do powstawania nieprawi-dłowości oraz przyczyn ich powstawania. Przeprowadzone badania ankietowe wykazały, że przedsiębiorstwa i ich potrzeby w zakresie kontroli wewnętrznej różnią się między sobą ze względu na wielkość, sposoby zarządzania. W opinii biegłych rewidentów oraz osób zawo-dowo zajmujących się rachunkowością do nieprawidłowości najczęściej dochodzi w obsza-rze rozrachunków z kontrahentami, ewidencji środków trwałych, naliczania rezerw oraz ustalania wyniku finansowego. Natomiast głównymi przyczynami ich powstawania jest szybkie tempo wykonywanych prac, niedopatrzenie, nieprawidłowa interpretacja zasad ra-chunkowości oraz brak spójności prawa podatkowego i bilansowego.
URL http://info.wiz.pb.edu.pl/Nauka/Czasopismo-Akademia-Zarz%C4%85dzania
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?