Building a city brand on the basis of activity of city theatres

Rudolf Wawrzyniec , Ewa Glińska

Abstract

Background. The challenge of building a strong territorial brand is an area of growing interest among practitioners and academics alike. Culture, which is an important element of local identity, is increasingly used as a basis for building a territorial brand. Its important creators are local cultural institutions, such as theatres, museums, or galleries. In Poland, public cultural institutions have a high degree of autonomy towards local authorities / local administration and their effective inclusion in the processes of building a territorial brand requires adopting an adequate approach. Research aims. The aim of the paper is the identification of ways in which cultural institutions can cooperate with local administration to build a brand of a city. On account of the varying roles of individual types of cultural institutions in the process of communicating the city brand, our deliberations have been limited to theatres. Methodology. To implement this goal the authors used the case study method. The analysis considered two cities: Bialystok and Lodz. The selection of these cities was connected with the clearly accented role of culture in the development strategies of these two urban centres. The case study made use of individual in-depth interviews with theatre managers as well as with heads of municipal office departments responsible for promotion within the two cities covered by the analysis. Key findings. In the paper, the authors: determine the types of shared projects implemented by theatres and local administration contributing to the development of a city brand, diagnose the benefits resulting from this type of cooperation for both parties, as well as formulate conditions for the success of this type of cooperation.
Autor Rudolf Wawrzyniec
Rudolf Wawrzyniec
-
, Ewa Glińska (WIZ/KMiT)
Ewa Glińska
- Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
Inne wersje tytułuBudowanie marki miasta na podstawie działalności teatrów miejskich
Tytuł czasopisma/seriiInternational Journal of Contemporary Management, [Współczesne Zarządzanie], ISSN 1643-5494, e-ISSN 2449-8939, (N/A 20 pkt)
Rok wydania2019
Tom18
Nr2
Paginacja71-89
Słowa kluczowe w języku polskimmarka miasta, instytucje kultury, teatry, współdziałanie międzyor‑ ganizacyjne
Słowa kluczowe w języku angielskim city brand, cultural institutions, theatres, interorganisational cooperation
Klasyfikacja ASJC Business, Management and Accounting (miscellaneous)1401; Economics and Econometrics2002
Streszczenie w języku polskimTło badań. Wyzwanie budowania silnej marki terytorialnej jest obszarem coraz większego zainteresowania zarówno praktyków, jak i naukowców. Kultura, stanowiąca ważny element lokalnej tożsamości, coraz częściej wykorzystywana jest jako baza do budowania marki terytorialnej. Ważnym jej kreatorem są lokalne instytucje kultury, takie jak teatry, muzea, galerie. W Polsce publiczne instytucje kultury mają duży stopień autonomii wobec lokalnych władz/lokalnej administracji i ich skuteczne włącza‑ nie w procesy budowania marki terytorialnej wymaga przyjęcia adekwatnego podejścia. Cel badań. Celem artykułu jest identyfikacja form współpracy instytucji kultury z administracją lokalną na rzecz budowania marki miasta. Ze względu na zróżnicowaną rolę poszczególnych rodzajów instytucji kultury w procesie komunikowania marki miasta, rozważania zawężono do teatrów miejskich. Metodologia. Do realizacji tak określonego celu wykorzystano metodę studium przypadku. Analizie poddano miasta Łódź i Białystok. Dobór miast wiązał się z wyraźnie zaakcentowaną rolą kultury w strategiach rozwoju obydwu ośrodków. W ramach studiów przypadku zostały przeprowadzone indywidualne wywiady pogłę‑ bione z zarządzającymi teatrami, jak też z kierownikami jednostek organizacyjnych zajmującymi się sferą promocji w urzędach miejskich w ośrodkach objętych analizą. Kluczowe wnioski. Opracowanie pozwoliło: ustalić typy wspólnych projektów realizowanych przez teatry i administrację lokalną na rzecz budowania marki miasta, zdiagnozować korzyści wynikające z tej współpracy dla obu stron, a także sformułować warunki skuteczności tego typu kooperacji.
DOIDOI:10.4467/24498939IJCM.19.007.11416
URL http://www.ejournals.eu/ijcm/2019/Numer-18(2)/art/15545/
Identyfikator wewnętrznyROC 19-20
Języken angielski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?