Building a city brand on the basis of activity of city theatres

Rudolf Wawrzyniec , Ewa Glińska

Abstract

Background. The challenge of building a strong territorial brand is an area of growing interest among practitioners and academics alike. Culture, which is an important element of local identity, is increasingly used as a basis for building a territorial brand. Its important creators are local cultural institutions, such as theatres, museums, or galleries. In Poland, public cultural institutions have a high degree of autonomy towards local authorities / local administration and their effective inclusion in the processes of building a territorial brand requires adopting an adequate approach. Research aims. The aim of the paper is the identification of ways in which cultural institutions can cooperate with local administration to build a brand of a city. On account of the varying roles of individual types of cultural institutions in the process of communicating the city brand, our deliberations have been limited to theatres. Methodology. To implement this goal the authors used the case study method. The analysis considered two cities: Bialystok and Lodz. The selection of these cities was connected with the clearly accented role of culture in the development strategies of these two urban centres. The case study made use of individual in-depth interviews with theatre managers as well as with heads of municipal office departments responsible for promotion within the two cities covered by the analysis. Key findings. In the paper, the authors: determine the types of shared projects implemented by theatres and local administration contributing to the development of a city brand, diagnose the benefits resulting from this type of cooperation for both parties, as well as formulate conditions for the success of this type of cooperation.
Author Rudolf Wawrzyniec
Rudolf Wawrzyniec,,
-
, Ewa Glińska (FEM/DMT)
Ewa Glińska,,
- Department of Marketing and Entrepreneurship
Other language title versionsBudowanie marki miasta na podstawie działalności teatrów miejskich
Journal seriesInternational Journal of Contemporary Management, [Współczesne Zarządzanie], ISSN 1643-5494, e-ISSN 2449-8939, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No2
Pages71-89
Keywords in Polishmarka miasta, instytucje kultury, teatry, współdziałanie międzyor‑ ganizacyjne
Keywords in English city brand, cultural institutions, theatres, interorganisational cooperation
ASJC Classification Business, Management and Accounting (miscellaneous)1401; Economics and Econometrics2002
Abstract in PolishTło badań. Wyzwanie budowania silnej marki terytorialnej jest obszarem coraz większego zainteresowania zarówno praktyków, jak i naukowców. Kultura, stanowiąca ważny element lokalnej tożsamości, coraz częściej wykorzystywana jest jako baza do budowania marki terytorialnej. Ważnym jej kreatorem są lokalne instytucje kultury, takie jak teatry, muzea, galerie. W Polsce publiczne instytucje kultury mają duży stopień autonomii wobec lokalnych władz/lokalnej administracji i ich skuteczne włącza‑ nie w procesy budowania marki terytorialnej wymaga przyjęcia adekwatnego podejścia. Cel badań. Celem artykułu jest identyfikacja form współpracy instytucji kultury z administracją lokalną na rzecz budowania marki miasta. Ze względu na zróżnicowaną rolę poszczególnych rodzajów instytucji kultury w procesie komunikowania marki miasta, rozważania zawężono do teatrów miejskich. Metodologia. Do realizacji tak określonego celu wykorzystano metodę studium przypadku. Analizie poddano miasta Łódź i Białystok. Dobór miast wiązał się z wyraźnie zaakcentowaną rolą kultury w strategiach rozwoju obydwu ośrodków. W ramach studiów przypadku zostały przeprowadzone indywidualne wywiady pogłę‑ bione z zarządzającymi teatrami, jak też z kierownikami jednostek organizacyjnych zajmującymi się sferą promocji w urzędach miejskich w ośrodkach objętych analizą. Kluczowe wnioski. Opracowanie pozwoliło: ustalić typy wspólnych projektów realizowanych przez teatry i administrację lokalną na rzecz budowania marki miasta, zdiagnozować korzyści wynikające z tej współpracy dla obu stron, a także sformułować warunki skuteczności tego typu kooperacji.
DOIDOI:10.4467/24498939IJCM.19.007.11416
URL http://www.ejournals.eu/ijcm/2019/Numer-18(2)/art/15545/
Internal identifierROC 19-20
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?