Etyka zawodowa księgowych z perspektywy studentów – prezentacja wyników badań ankietowych

Anna Dyhdalewicz , Renata Gmińska

Abstract

Etyka zawodowa to zbiór zasad i norm określających, w jaki sposób, z moralnego punktu widzenia, powinni zachowywać się przedstawiciele określonego zawodu. Kodeksy etyki stanowią narzę‑dzie rozwinięcia zasad i wartości etycznych zaadaptowanych do konkretnych grup zawodowych, w tym zawodowych księgowych. Od kilku lat istnieje Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości (KZEwR), przy‑jęty przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Według niego do podstawowych pryncypiów osób zajmujących się rachunkowością zalicza się uczciwość, obiektywizm, zawodowe kompetencje i należytą staranność, zachowanie tajemnicy informacji, profesjonalną postawę. Problemem badawczym jest próba odpowiedzi na pytanie: „Czy indywidualne zasady i wartości etyczne studentów są zbieżne z zasadami etycznymi wspólnoty zawodowej księgowych, które przedstawia KZEwR?”. Celem artykułu jest identyfi‑kacja moralnych i potencjalnie nieetycznych zachowań wśród studentów rachunkowości w kontekście zasad etycznych KZEwR. Dla osiągnięcia celu publikacji przeprowadzono badanie empiryczne. W procesie badawczym posłużono się badaniem pilotażowym z wykorzystaniem techniki PAPI. W opracowaniu wyni‑ków badań ankietowych wykorzystano metody ilościowe. Jak wynika z analiz, studenci wskazali na ogólne, powszechnie znane wartości etyczne. Jednak nie zawsze indywidualne zachowania studentów są zgod‑ne z tym, co uważa się za właściwe i etyczne według standardów środowiska zawodowego księgowych. Wyraźnie daje się zauważyć, że studenci kierują się własnymi zasadami etycznymi, nawet jeśli naruszają prawo, podejmują wybory przez pryzmat osobistego interesu. Decydujące znaczenie w ich postępowa‑niu odgrywają czynniki endogeniczne. Uzyskane wyniki badań ujawniają skłonność części ankietowanych do różnego rodzaju działań nieetycznych, zagrażających realizacji ogólnych zasad etyki w rachunkowo‑ści, zarówno wśród osób zamierzających pracować, jak i deklarujących staż w zawodach księgowych
Author Anna Dyhdalewicz (FEM / DMEF)
Anna Dyhdalewicz,,
- Department of Management, Economics and Finance
, Renata Gmińska
Renata Gmińska,,
-
Other language title versionsProfessional Ethics of Accountants from the Perspective of Students – Presentation of Survey Results
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, [Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica], ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol6
No345
Pages27-55
Publication size in sheets1.4
Keywords in Polishetyka zawodowa, Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, rachunkowość, de‑ontologiczna etyka biznesu
DOIDOI:10.18778/0208-6018.345.02
URL https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/2947/5911
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 18-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?