Perception of the national brand in the opinion of the inhabitants of Poland and Spain – a comparative analysis

Weronika Piątek , Urszula Kobylińska

Abstract

The article focuses on the process of building a national brand on the example of two coun-tries: Poland and Spain. Its main purpose is to define the image of Poland and Spain abroad, and the specific objectives are to determine the perception of Poland and Poles as well as Spain and Spanish abroad, as well as to identify the recognition of the Polish and Spanish brands abroad. Both countries were chosen due to the fact that they are members of the EU, and the images of both countries abroad seem to be not entirely clear. Both countries had to face a similarly complicated history and problems in the sphere of economic policy. The research method used in article was quantitative research, conducted using an online survey. The study was conducted in the second quarter of 2019. The study involved ran-domly selected people of Polish and Spanish nationality. 156 questionnaires filled out by respondents from Spain and 203 completed by respondents from Poland were collected. As a result of the conducted research, conclusions and recommendations were developed that could be used to improve the process of building a national brand of Spain and Poland.
Author Weronika Piątek (FEM)
Weronika Piątek,,
- Faculty of Engineering Management
, Urszula Kobylińska (FEM / DOM)
Urszula Kobylińska,,
- Department of Organization and Management
Other language title versionsPostrzeganie marki krajowej w opinii mieszkańców Polski i Hiszpanii – analiza porównawcza
Journal seriesAkademia Zarządzania, ISSN 2544-512X, (0 pkt)
Issue year2019
Vol3
No3
Pages116-132
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmarka narodowa, branding narodowy, wizerunek kraju
Keywords in Englishnational brand, national branding, country image
Abstract in PolishArtykuł koncentruje się na procesie budowania marki krajowej na przykładzie dwóch kra-jów: Polski i Hiszpanii. Jego głównym celem jest określenie wizerunku Polski i Hiszpanii za granicą, a szczegółowymi celami jest określenie postrzegania Polski i Polaków oraz Hiszpanii i Hiszpanów za granicą, a także ocena rozpoznawalności polskiej i hiszpańskiej marki naro-dowej. Oba kraje zostały wybrane ze względu na fakt, że są członkami UE, a wizerunki obu krajów za granicą wydają się nie do końca jasne. Oba kraje musiały zmierzyć się z podobnie skomplikowaną historią i problemami w sferze polityki gospodarczej. Metodą badawczą zastosowaną w artykule były badania ilościowe, przeprowadzone za po-mocą ankiety internetowej. Badanie przeprowadzono w drugim kwartale 2019 r. Wzięły w nim udział losowo wybrane osoby narodowości polskiej i hiszpańskiej. Zebrano 156 kwe-stionariuszy wypełnionych przez respondentów z Hiszpanii i 203 wypełnionych przez re-spondentów z Polski. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano wnioski i rekomen-dacje, które można wykorzystać do usprawnienia procesu budowania krajowej marki Hisz-panii i Polski.
URL http://info.wiz.pb.edu.pl/Nauka/Czasopismo-Akademia-Zarz%C4%85dzania
Internal identifierROC 19-20
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?