Reflexivity in HRM Research

Joanna Samul

Abstract

Zarządzanie zasobami ludzkimi jako sub­dyscy­plina nauk społecznych kon­cen­truje się zarówno na bada­niu prak­tyki, jak i budowa­niu teorii. Obe­j­muje per­spek­tywę naukową (epis­te­mo­log­iczną) i rzeczy­wistą (onto­log­iczną). Wydaje się, że bada­nia w obszarze ZZL stały się intere­su­ją­cym przed­miotem badań metodolog­icznych ze względu na dojrza­łość naukową tego obszaru. Celem niniejszego artykułu jest pod­ję­cie dyskusji nad znacze­niem refleksyjności w pro­ce­sie badaw­czym, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem badań w obszarze ZZL, oraz odpowiedź na pyta­nia: Czym jest refleksyjność? Jakie są tech­niki refleksyjności? W jaki sposób badacze mogą wyrażać refleksyjność? W ramach niniejszych badań doko­nano anal­izy treści najczęś­ciej cytowanych artykułów z dziedziny ZZL. Wyniki badań wskazują, że więk­szość autorów sto­suje różne tech­niki refleksyjności – najczęś­ciej doty­czące inter­pre­tacji danych i otrzy­manych wyników.
Author Joanna Samul (FEM / DMEF)
Joanna Samul,,
- Department of Management, Economics and Finance
Other language title versionsRefleksyjność w badaniach ZZL
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, e-ISSN 2543-4411, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No1
Pages19-34
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishrefleksyjność, zarządzanie zasobami ludzkimi, metodolo­gia
Keywords in Englishreflex­iv­ity, human resource man­age­ment, method­ol­ogy
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.8686
Internal identifierROC 19-20
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 04-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?