W poszukiwaniu formy – Antoni Gaudi i doświadczalne modelowanie konstrukcji

Milena Liżewska

Abstract

The article describes the design solutions developed by Antoni Gaudi on the basis of physical spatial models built by the architect, in which he focuses on the search of the optimum form in the form of the principle of “honesty of architecture”. The current computer modelling techniques are discussed, referring back to the past capabilities of an architect and to the current techniques employed in continuations of Gaudi’s works. The results of an experiment that compered schematic physical models of a chain loaded with self-weight and forces concentrated with digital models created in a software dedicated to the analysis of simple bar systems are presented. An analysis of the current methods of design used, among others, in the construction of the Sagrada Familia, a respect for Gaudi’s principles can be observed. There is a consistency in the use of the philosophy of the search for a form, with modern tool being employed. The obtained test results concerning the cetenary prove the validity of using traditional methods of construction of physical models at the stage of preliminary design of a form consistent with the construction’s action.
Author Milena Liżewska (FA)
Milena Liżewska,,
- Faculty of Architecture
Other language title versionsExperimental modeling in the search for a form based on the work of Gaudi
Journal seriesArchitecturae et Artibus, [Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Architektura, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura], ISSN 2080-9638, (0 pkt)
Issue year2019
Vol11
No1
Pages18-29
Keywords in Polish prototyp, poszukiwanie formy, szczerość konstrukcji, architektura konstrukcji, Antoni Gaudi
Keywords in Englishform finding, truth of architecture, construction of architecture, Antoni Gaudi
Abstract in PolishW artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne, opracowane przez Antoniego Gaudiego na podstawie fizycznych modeli przestrzennych wykonanych przez architekta, w których skupia się on na poszukiwaniu formy optymalnej, w imię zasady „szczerości architektury”. Omówiono dzisiejsze techniki modelowania komputerowego, odnosząc się do dawnych możliwości architekta oraz dzisiejszych technik stosowanych w kontynuacji prac Gaudiego. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonego eksperymentu, w którym porównane zostały schematyczne modele fizyczne łańcucha obciążonego ciężarem własnym i siłami skupionymi do modeli cyfrowych w programie do analizy prostych układów prętowych. Analizując współczesne metody projektowania, stosowane m.in. przy kontynuacji budowy Kościoła Sagrada Familia, da się zauważyć poszanowanie założeń Gaudiego. Wyraźna jest konsekwencja w stosowaniu filozofii poszukiwania formy, przy zastosowaniu współczesnych narzędzi. Otrzymane rezultaty eksperymentu dotyczące krzywej łańcuchowej dowodzą zasadności stosowania tradycyjnych metod budowania modeli fizycznych na etapie projektowania wstępnego formy zgodnej z pracą konstrukcji.
DOIDOI:10.24427/aea-2019-vol11-no1-02
URL http://aeawa.pb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/Architektura-et-Artibus-1-2019-Artyku%C5%82-II.pdf
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?