Barriers to the development of organic farming

Zofia Kołoszko-Chomentowska , Aldona Stalgiene

Abstract

The goal of this research was to review the literature dedicated to barriers to the development of the organic production system. As an agricultural system combining economic and environmental objectives, organic farming has gained social acceptance. The growth of consumer interest in organic food is indicative of this. Public funds play an important role in the development of organic farming, encouraging the transition from a traditional to an organic system of farming. However, a reduced rate of growth of the number of organic farms and even a return to conventional production methods is being observed. Such farmer behavior is taking place in many EU countries. Analysis was conducted based on the results of studies conducted until now and mass statistical data. The results of analysis indicate that organic farming is encountering numerous development barriers. These are barriers related to management, market and cultural barriers, as well as barriers linked to national policy and technology. Social support for the development of organic production is also significant. There is, therefore, a need to identify barriers and adopt a strategy to support organic farming. Limiting these barriers will contribute to broadening the food offer that contains high nutritional values and encompasses the concept of environmental protection.
Author Zofia Kołoszko-Chomentowska (FEM / DFA)
Zofia Kołoszko-Chomentowska,,
- Department of Finance and Accounting
, Aldona Stalgiene
Aldona Stalgiene,,
-
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol21
No4
Pages215-222
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishCelem artykułu jest przegląd literatury poświęconej barierom rozwoju ekologicznego systemu produkcji. Rolnictwo ekologiczne, jako system gospodarowania łączący cele ekonomiczne i środowiskowe zyskało społeczną akceptację. Świadczy o tym wzrost zainteresowania konsumentów żywnością ekologiczną. Ważną rolę w rozwoju produkcji ekologicznej spełniają środki publiczne, które są zachętą do przejścia z tradycyjnego na ekologiczny system gospodarowania. Obserwuje się jednak zmniejszone tempo wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych, a nawet powrót do konwencjonalnych metod produkcji. Takie zachowania rolników obserwuje się w wielu państwach Unii Europejskiej. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników dotychczasowych badań i danych statystyki masowej. Wyniki analizy wskazują, że rolnictwo ekologiczne napotyka na liczne bariery rozwoju. Są to bariery związane z zarządzaniem, bariery rynkowe i kulturowe oraz związane z polityką państwa, a także technologiczne. Istotne znaczenie ma również wsparcie społeczne dla rozwoju produkcji ekologicznej. Istnieje zatem potrzeba identyfikacji barier i przyjęcie strategii wsparcia rolnictwa ekologicznego. Ograniczanie tych barier przyczyni się do poszerzenia oferty żywności o wysokich walorach odżywczych i ochrony środowiska naturalnego.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.5814
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=194968
Internal identifierROC 19-20
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?