Specyfika ustalania wyniku finansowego podmiotów leczniczych – studium przypadku

Anna Dyhdalewicz , Izabela Rutkowska

Abstract

The main purpose of this article is to indicate the specifics of determining the financial result of a medical entity and its assessment on the example of a hospital operating in the Podlaskie Voivodeship. The article uses literature studies and case study. Source materials for empirical research were obtained by the method of reporting documents. To process them, descriptive analysis, method of comparisons over time were used and universal research methods were used, such as analysis and synthesis, and inference methods such as deduction and induction. The conducted research showed that in the analyzed unit accounting policy is used for the needs of external stakeholders, but also in the process of creating management information to optimize the costs of medical services. One of the most important factors influencing the financial results of healthcare entities is the system of financing health services. The audited entity pays special attention to the calculation of the costs of medical procedures and the costs of individual units in the organizational structure. The financial result from total activity in the analyzed years (2015-2017) showed a loss from total activity, the value of which has constantly changed. At the end of the audited period, a decrease in the value of the negative financial result compared to the base year was noticeable. It is worth to emphasize that the audited entity pursues social goals by providing medical services financed primarily from public funds. This is not a profit-generating activity. The analyzed hospital is looking for opportunities to optimize the revenues and costs of patient treatment to increase the efficiency of management while improving the availability and quality of medical services. The hospital management undertook to implement the cost accounting of activities for the needs of the evaluation of health services.
Author Anna Dyhdalewicz (FEM / DFA)
Anna Dyhdalewicz,,
- Department of Finance and Accounting
, Izabela Rutkowska (FEM)
Izabela Rutkowska,,
- Faculty of Engineering Management
Other language title versionsThe specificity of determining the financial result of medical entities – case study
Journal seriesAkademia Zarządzania, ISSN 2544-512X, (0 pkt)
Issue year2019
Vol3
No4
Pages51-72
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishpodmiot leczniczy, zasady (polityka) rachunkowości, świadczenia medyczne, wynik finansowy
Keywords in Englishmedical entity, accounting principles (policy), medical services, financial result
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest wskazanie specyfiki ustalania wyniku finansowego podmiotu leczniczego oraz jego ocena na przykładzie szpitala działającego w województwie podlaskim. W artykule wykorzystano studia literaturowe oraz zastosowano studium przypadku. Materiały źródłowe do badań empirycznych pozyskano metodą dokumentów sprawozdawczych. W celu ich przetworzenia zastosowano analizę opisową, metodę porównań w czasie oraz wykorzystano uniwersalne metody badawcze, takie jak: analiza i synteza oraz sposoby wnioskowania takie jak: dedukcja i indukcja. Przeprowadzone badania wykazały, że w analizowanej jednostce polityka rachunkowości jest wykorzystywana na potrzeby zewnętrznych interesariuszy, ale także w procesie tworzenia informacji zarządczej w celu optymalizacji kosztów świadczeń medycznych. Jednym z ważniejszych czynników wpływających na wyniki finansowe podmiotów leczniczych jest system finansowania świadczeń zdrowotnych. Badany podmiot szczególną uwagę przywiązuje do kalkulacji kosztów procedur medycznych i kosztów poszczególnych jednostek w strukturze organizacyjnej. Wynik finansowy z całokształtu działalności w analizowanych latach (2015-2017) wykazywał stratę, której wartość ulegała ciągłym zmianom. Na koniec badanego okresu zauważalny był spadek wartości ujemnego wyniku finansowego w stosunku do roku wyjściowego. Należy podkreślić, że badany podmiot realizuje cele społeczne poprzez udzielanie świadczeń medycznych finansowanych przede wszystkim ze środków publicznych. Nie jest to działalność nastawiona na generowanie zysku. Szpital poszukuje możliwości optymalizacji przychodów i kosztów leczenia pacjentów w celu podniesienia efektywności gospodarowania przy jednoczesnej poprawie dostępności i jakości usług medycznych. Kierownictwo jednostki podjęło się wdrożenia rachunku kosztów działań na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych.
URL http://info.wiz.pb.edu.pl/Nauka/Czasopismo-Akademia-Zarz%C4%85dzania
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?