Znaczenie kompetencji społecznych w zawodzie pielęgniarki – wyniki badań własnych

Daria Smarżewska

Abstract

The concept of competences in the subject literature has been popular among researchers for many years. The difference in its definition results mainly from the possibility of com-bining or separating competences from the personality of a given person. There are many divisions of employee competencies. One of them assumes the distinction of personal, so-cial, managerial and professional competences. Having the right competences to perform a job significantly affects the quality of tasks. One of the occupations in which they play an important role is the nurse profession. It is caused above all by the responsibility and con-stant contact with other people, in particular with the patient. An important role in the described professional group are social competences. They help in adapting to play various social roles and contribute to reducing the risk of burnout. The purpose of this article is to identify the degree of importance of individual social competences in the nurse profession. The study was conducted on a group of 60 nurses. The results will show which social com-petences are the most important from the point of view of respondents.
Author Daria Smarżewska (FEM)
Daria Smarżewska,,
- Faculty of Engineering Management
Journal seriesAkademia Zarządzania, ISSN 2544-512X, (0 pkt)
Issue year2019
Vol3
No2
Pages48-60
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkompetencje, kompetencje społeczne, pielęgniarka
Keywords in Englishcompetences, social competences, nurse
Abstract in PolishPojęcie kompetencji w literaturze przedmiotu od wielu lat cieszy się zainteresowaniem ba-daczy. Różność w jego definiowaniu wynika głównie z możliwości łączenia lub oddzielania kompetencji od osobowości danego człowieka. Istnieje wiele podziałów kompetencji pra-cowników. Jeden z nich zakłada wyróżnienie kompetencji osobistych, społecznych, mene-dżerskich oraz zawodowych. Posiadanie odpowiednich kompetencji do wykonywania za-wodu znacząco wpływa na jakość realizowanych zadań. Jednym z zawodów, w którym peł-nią one ważną rolę jest zawód pielęgniarki. Spowodowane jest to przede wszystkim odpo-wiedzialnością oraz stałym kontaktem z innymi osobami, w szczególności z pacjentem. Istotną rolę w opisywanej grupie zawodowej stanowią kompetencje społeczne. Pomagają one w adaptowaniu się do odgrywania różnego rodzaju ról społecznych oraz przyczyniają się do zmniejszania ryzyka pojawienia się zjawiska wypalenia zawodowego. Celem niniej-szego artykułu jest identyfikacja stopnia ważności poszczególnych kompetencji społecznych w zawodzie pielęgniarki. Badanie przeprowadzono na grupie 60 pielęgniarek. Jego wyniki wskażą, które z kompetencji społecznych są najważniejsze z punktu widzenia badanych re-spondentów.
URL http://info.wiz.pb.edu.pl/Nauka/Czasopismo-Akademia-Zarz%C4%85dzania
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?